استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت کسب و کارهایی که از رایانه استفاده می‌کنند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کارمندان کسب وکارها که به‌طور متناوب از رایانه استفاده می‌کنند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت كسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می‌کنند به تفکیک نوع فعالیت و نوع دسترسی به اینترنت درصد   47 1393/6/30 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله    
نسبت کارمندان کسب و کارها که به‌طور متناوب از اینترنت استفاده می‌کنند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کسب و کارهایی كه دارای درگاه (پرتال) امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند و الزامات کاربردپذیری (useability) در آنها رعایت شده است درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کسب و کارهایی که از طریق اینترنت سفارش دریافت می‌کنند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کسب و کارهایی که از طریق اینترنت سفارش ارائه می‌کنند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کسب و کارهایی که دارای شبکه محلی هستند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
نسبت کسب و کارهایی که دارای اکسترانت هستند درصد   -   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله