دسترسی عام به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC Access) دسترسی عام به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC Access)

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 35.3 39.01 96/6/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 73.7 108.98 96/12/29 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه درصد 96.5 1396/12/29 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
پهنای باند اینترنت داخلی مگابیت بر ثانیه 7440384 97/03/31 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده (Used International Internet Bandwidt) مگابیت بر ثانیه 64.3 1074625.024 96/12/29 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل با قابلیت استفاده / تجهیز شده (Lit/Equipped International Internet Bandwidth) مگابیت بر ثانیه 43827 1706000 97/03/31 شرکت ارتباطات زیرساخت سه ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای هر کاربر اینترنت کیلوبیت برثانیه 1091bps 24.5 96/06/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رادیو درصد 88.2 94/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلویزیون درصد 99.3 1394/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلفن درصد 98.7 1394/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه درصد 22.3 رایانه های شخصی خانوار 61.39 1395/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 57.4
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت درصد 26.5 62.21 1395/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 55.5
درصد جمعیت تحت پوشش حداقل يک شبکه تلفن همراه درصد 96.5 1396/12/29 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه