اخبار اخبار

کارگاه موضوعی "پايش جامعه اطلاعاتی: چالش ها و روندها "به ابتکار مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید

کارگاه موضوعی "پايش جامعه اطلاعاتی: چالش ها و روندها "به ابتکار مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید

کارگاه موضوعی "پايش جامعه اطلاعاتی: چالش ها و روندها "به ابتکار مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید

کارگاه موضوعی "پايش جامعه اطلاعاتی: چالش ها و روندها "به ابتکار مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با رياست اتحاديه بين المللی مخابرات و سخنرانی خبرگانی از آنکتاد، سازمان ملل متحد، CETIC برزيل و بخش خصوصی و دانشگاهی کشور در WSIS Forum 2015 با موفقيت و استقبال حاضرين در همايش برگزار گرديد.

يکی از اصول مطرح در چشم انداز WSIS+10 برای WSIS بعد از 2015 تمرکز برروی خطوط عمل WSIS و اندازه گيری ميزان پياده سازی آنها است. در اين چشم انداز آمده است که نياز به نشانگرها و ابزارهایی به منظور پايش تاثيرات اقتصادی-اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی وجود دارد. در چشم انداز Connect 2020 نيز به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان توانمندساز رشد و توسعه پايدار اجتماعی، اقتصادی و محيطی اشاره شده است. در اين چشم انداز، چهار هدف رشد، شموليت، پايداری و نوآوری و مشارکت درنظرگرفته شده و برای هرکدام نشانگرها و مقاصدی تعيين گرديده است. تمامی اين الزامات بين المللی و همچنين روندهای درحال شکل گیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش ها و روندهای جديدی را در زمينه پايش ميزان توسعه جامعه اطلاعاتی در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی ايجاد می کند.

به منظور ارائه ديدگاه ها و تجارب موجود در سطح ملی و بين المللی، مرکز برنامه ريزی و نظارت فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با همکاری مشاور خود در اين حوزه، در ابتکاری، تصميم به سازمان دهی کارگاهی موضوعی در WSIS Forum 2015 گرفت. نهادهای بين المللی در تعامل با سازمان از ايده استقبال نمودند و در اين کارگاه موضوعات زیر مورد بحث قرار دادند:

 • پايش اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پايش تاثير فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی نوآوری
 • نقش آنکتاد در پايش اقتصاد اطلاعاتی
 • آمارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برزيل
 • پايش دولت الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی توسط سازمان ملل متحد

اين کارگاه به رياست خانم ونسا گری، تحليل گر ارشد بخش داده ها و آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات از ITU/BDT برگزار شد. سخنرانی های اين کارگاه به ترتیب عبارت بودند از:

 • مقدمه ای در رابطه با کارگاه و اهداف آن، توسط مهندس اميرحسين محب علی، رييس مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • پايش اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز برروی تجربه ايران در اين رابطه، توسط دکتر محمدرضا آيت اله زاده شيرازی، مدير بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پرورش داده ها و مشاور ارشد سازمان در حوزه نظام پايش
 • نقش آنکتاد در پايش اقتصاد اطلاعاتی توسط خانم اسکارلت فاندر جيل، مسئول اموراقتصادی آنکتاد.
 • نوآوری های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و پايش آنها، توسط دکتر علی يزديان، عضو هيئت علمی دانشگاه تربي ت مدرس.
 • آمارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برزيل توسط آقای دکتر الکساندر باربوسا از CETIC برزيل.
 • پايش دولت الکترونیکی و مشارکت الکترونیکی توسط سازمان ملل متحد توسط خانم اليا آرمسترانگ از شاخه مديريت توسعه DPADM

پيوند مرتبط:

http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/191

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تاریخ انتشار مطلب: 04 خرداد 1394
بازدید ها: 1773