اخبار اخبار

جناب آقای دکتر واعظی در WSIS 2015 به بيان ديدگاه های خود پرداختند

جناب آقای دکتر واعظی در WSIS 2015 به بيان ديدگاه های خود پرداختند

چکیده: جناب آقای دکتر واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روز سوم برگزاری همايش سران جامعه اطلاعاتی (WSIS 2015) در بخش High-Level Track اين هماي

جناب آقای دکتر واعظی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روز سوم برگزاری همايش سران جامعه اطلاعاتی (WSIS 2015) در بخش High-Level Track اين همايش به ايراد سخنرانی پرداختند.

همايش سران جامعه اطلاعاتی در روزهای سوم تا هشتم خردادماه سال جاری در مقر اصلی ITU و WPIO در ژنو سوییس برگزار گرديد. تم اصلی WSIS 2015 "نوآوری به همراه يکديگر: فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه پايدار" بود. يکی از بخش های اين همايش، بيانات سياستی توسط مقامات رسمی و ارشد جامعه ذی نفعان جامعه اطلاعاتی از بخش دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، جامعه دانشگاهی و سازمان های بين المللی در سخنرانی های ایراد گرديد و در طی اين سخنرانی ها، اين مقامات به ارائه ديدگاه ها و گزارش های خود در رابطه با دستاوردها، چالش ها و توصيه های مرتبط با پياده سازی خطوط عمل WSIS، روندهای درحال ظهور، نوآوری و موضوعات راهبردی مهم برای توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند. يکی از سخنرانان اين بخش، جناب آقای دکتر واعظی بودند که در ادامه، متن سخنرانی ايشان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

رياست محترم جلسه، وزرا، مقامات محترم و حاضرين درجلسه،

حضور در همايش سران جامعه اطلاعاتی در ژنو برای اينجانب فرصت مغتنمی است. جمهوری اسلامی ایران، از تلاش های آقای هولین ژائو، دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات و ساير سازمان ها، مقامات ارشد و افراد برای اهتمام آنها به موضوع جامعه اطلاعاتی و برگزاری همايش سران جامعه اطلاعاتی در طی ساليان اخير از زمان اولين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با جامعه اطلاعاتی در دسامبر 2001 تقدير و تشکر می نمايد.

جمهوری اسلامی ایران، بر اهميت جامعه اطلاعاتی مردم محور، فراگير و مبتنی بر توسعه که بتواند در دستيابی به اهداف بين المللی توسعه، به خصوص اهداف توسعه هزاره مشارکت فعال داشته باشد، تاکيد دارد. جهان در حال مواجه با چالش های جديد و جدی است که برخی از آنها به شکل مناسبی توسط فناوری اطلاعات وارتباطات پيشرفته قابل حل هستند.

هفته گذشته، ما با افتخار صد و پنجاهمين سالگرد فعاليت اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) را جشن گرفتيم که تم اصلی آن "مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات: راه انداز نوآوری" بود. اين کاملاً قابل تشخيص است که جهان در حال حرکت به سمت جوامع مبتنی برنوآوری است و ما درحال انجام فعالیت هایی برای تشويق و تسهيل نوآوری های فناورانه هستيم تا به ما در دستيابی به اهداف مان برای توسعه پايدار، بهبود جامعه اطلاعات محور در همه جوانب و تبديل دنیا به محل بهتری برای زندگی همه کمک کند.

در اينجا می خواهم به دغدغه خود در رابطه با شکاف ديجيتال بين کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه اشاره کنم. برای کاهش اين شکاف، فناوری اطلاعات وارتباطات بايد برای همه قابل دسترسی باشد. در اين راستا، تلاش های ملی در کشورهای درحال توسعه برای ايجاد، بهبود، و توسعه ظرفيت ها برای حضور همه جانبه آنها در جامعه اطلاعاتی بايد توسط کشورهای توسعه يافته از طريق فراهم نمودن پشتيبانی و مشاوره فنی تسهيل گردد. اعتقاد داريم که حکمرانی اينترنت مولفه مهمی از جامعه اطلاعاتی است و بايد براساس Geneva Principles به آن عمل گردد و تمامی دولت ها بايد نقش برابری در انجام نقش ها و مسئوليت های مرتبط با تدوين سياست عمومی در رابطه با اينترنت داشته باشند.

در جمهوری اسلامی ایران، تعدادی مگا پروژه برای توسعه و بهبود ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه در حال انجام هستند. ما درحال توسعه شبکه ملی اطلاعات هستيم که محتوی و خدمات بومی را به ملت ايران عرضه می کند. وجود چنين شبکه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آتی ايران به کارخواهد گرفت. ما از سرمايه گذاری و فعاليت بخش خصوصی در دستيابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات استقبال می کنيم. در انتها، برای همايش سران جامعه اطلاعاتی امسال آرزوی موفقيت می کنم و منتظر مشاهده دستاوردهای بيشتر در دستيابی به جامعه اطلاعاتی ایده آل هستيم.

منبع خبر: اين سخنرانی، در مستند زیر به زبان انگليسی منتشر شده است:

ITU, WSIS 2015: High-level Policy Statements, May 2015.

پیوند مرتبط :

http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/outcomes/Policy_Statements_Booklet_WSIS2015.pdf

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تاریخ انتشار مطلب: 05 خرداد 1394
بازدید ها: 1225