اخبار اخبار

آغاز چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد

چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز گرديد. هدف از اجرای اين طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ايران به انجام می رسد، جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از فناوری اطلاعات براساس 16 نشانگر توصيه شده توسط اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) است. لازم به ذکر است که اين طرح، در سال های 87، 89 و 92 نيز توسط مرکز آمار ايران و با حمايت سازمان فناوری اطلاعات ایران به انجام رسيده و نتايج آن منتشر شده است.

جامعه آمارگيری در اين طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال 1394 است. زمان آمارگيری از 15 بهمن 1394 تا 15 اسفند 1394 خواهد بود. روش آمارگيری در اين طرح، نمونه گيری است و آمارگيری از 25000 خانوار کشور و در حدود 100.000 نفر از افراد به انجام خواهد رسيد. در اين طرح، آمارگيران مرکز آمار ايران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد. در صورتی که در خانوار موردنظر يکی از اعضای خانوار در 3 ماه گذشته از اينترنت استفاده کرده باشند، پرسشنامه به منظور تکميل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع آوری خواهد شد. نتايج اين طرح به تفکيک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر به شکل نشريه ای مستقل و به شکل الکترونیکی توسط مرکز آمار ايران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می گردد و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پايش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

در مراسم افتتاحيه اين طرح که با حضور مديران مرکز آمار ايران، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجريان طرح در استان های کشور برگزار گرديد. ابتدا آقای عليرضا رضايي، مديرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنايي مرکز آمار ايران به ارائه توضيحاتی در رابطه با آمارهای کنونی تعداد کاربران اينترت و ميزان رشد آن در سال های اخير در کشور پرداختند و رشد مناسب و قابل توجه تعداد کاربران اينترنت و تنوع فناوری های دسترسی توسط آن ها را ظرفيت مناسبی برای کشور دانستند که اگر از اين ظرفيت به شکل مناسب توسط برنامه ریزان، سياست گذاران و فعالان بخش دولتی و خصوص کشور استفاده شود، می تواند باعث رشد و شکوفايي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گردد. سپس، ايشان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اينترنت در دستيابی به اهداف توسعه پايدار تدوين شده توسط سازمان ملل متحد را مورداشاره و تاکيد قرار دادند و در ادامه توضيحاتی در رابطه با ويژگی ها و مشخصات چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهميت آن ارائه نمودند.

سخنران بعدی اين مراسم افتتاحيه، آقای دکتر کريم زادگان رييس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بودند. ايشان در سخنان خود، ابتدا پيام جناب آقای مهندس جهانگرد، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رييس سازمان فناوری اطلاعات ایران را قرائت نمودند و در ادامه به توضيحاتی در رابطه با جايگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان هماهنگ کننده ملی در زمينه پايش جامعه اطلاعاتی ایران، معرفی نظام پايش و ضرورت و اهميت اجرای طرح آمارگيری تخصصی پرداختند. ايشان در سخنان خود به اهميت موضوع شموليت (inclusion) در جامعه اطلاعاتی اشاره نمودند و تاکيد داشتند که در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بايد به حضور همه افراد جامعه با درنظرگرفتن سطح توانايي ها، درآمد، محل زندگی، سطح مهارت ها و نيازهای آن ها توجه داشت. ايشان، برنامه ريزی های دولت در راستای ايجاد دسترسی به زيرساخت ها و کاربردها در سطح روستاهای کشور و همچنين تنظيم تعرفه ها و قيمت های خدمات را يکی از اقدامات کليدی در راستای بهره مندنمودن حداکثری اقشار جامعه از مزايای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانستند.

بخش هایی از پيام آقای مهندس جهانگرد به مراسم افتتاحيه اين طرح به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با توجه به نقش کليدی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوری توانمندساز و پيشران توسعه، سنجش و پايش توسعه جامعه اطلاعاتی ايران و بررسی تاثيرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين فناوری در کشور، موضوعی است که در طی ساليان اخير موردتوجه سياستگذاران و قانون گذاران کشور بوده است. بدين منظور و در راستای توليد داده ها و آمارهاي دقيق و قابل مقايسه و سامان دهی و انجام مستمر اين پايش و ارائه گزارش های تحليلی به مراجع ذی ربط، براساس تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است تا نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تدوين و اجرا نمايد. براساس اين بند و با عنايت به مصوبه هيات وزيران، کليه دستگاه های اجرایی و موسسات غيردولتی، موظف به ارائه اطلاعات آمار و اطلاعات مرتبط به اين وزارت خانه هستند.

در اين چارچوب، سازمان فناوری اطلاعات ايران به عنوان مجری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و هماهنگ کننده ملی در اين حوزه، نظام پايش را تدوين و به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است. بخش مهمی از اين نظام، مجموعه کليدی نشانگرهایی است که توسعه و به کارگيری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور را مورد نظارت و ارزيابی قرار می دهند. در رابطه با اندازه گيری تعدادی از نشانگرهای اين مجموعه، تنها راه معتبر و پذيرفته شده علمی، انجام آمارگيری های تخصصی است. آمارگيری نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار يکی از اين آمارگيری ها است که با اندازه گیری 16 نشانگر، بينشی با ارزش در رابطه با چگونگی و محل دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از اين فناوری ارائه و به ارزيابی تاثيرات فناوری اطلاعات وارتباطات برروی زندگی مردم کمک می کند. داده های حاصل از اين آمارگيری، منبع با ارزشی از آمارها هستند که برای نظارت بر ميزان دستيابی به سياست ها و اهداف کلان ملی و بين المللی مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف WSIS، Connect 2020 و محاسبه شاخص های بين المللی توسعه فناوری اطلاعات مانند ITU IDI موردنياز است.

مرکز آمار ايران به عنوان نهاد تخصصی آمارگيری و مرجع اعلام آمارهای رسمی کشور با همکاری و حمايت سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال های 1387، 1389 و 1392 طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و افراد به فناوری اطلاعات و ارتباطات را به انجام رسانيده است. طرح حاضر که از امروز به طور رسمی آغاز می گردد، چهارمين دوره اجرای اين آمارگيری تخصصی در سطح کشور است که در چارچوب اين همکاری مشترک شکل گرفته است و نتايج آن می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با ميزان دسترسی خانوارها به اينترنت و رايانه، ميزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اينترنت و فناوری های دسترسی به اينترنت، مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزينه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه نمايد. انجام اين طرح و طرح های مشترک ديگر مانند تدوين حساب های اقماریICT را می توان نمونه های موفقی از همکاری بين دستگاهی به منظور پاسخگویی به نيازهای دولت و جامعه دانست. اميدوارم که نتايج بسيار ارزشمند حاصل از اين آمارگيری، مورداستفاده سياست گذاران، برنامه ريزان، تحليل گران و فعالان بخش های اقتصادی مختلف کشور، و همچنين، حوزه دانشگاهی و پژوهشی کشور قرارگيرد.

پيوند مرتبط:

www.amar.org.ir


تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

انتهاي خبر

تاریخ انتشار مطلب: 04 بهمن 1394
بازدید ها: 3257