استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Use) استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Use)

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
مشترکین فعال پهن‌باند سیار به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 51.37 1396/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
مشترکین پهن‌باند ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت درصد 12.9 1396/3/31 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سه ماهه
نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند (ضریب نفوذ کاربران اینترنت) - (6 سال به بالا) درصد 32.66 53.23 1395/12/30 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 45.3
نسبت افرادی که از رایانه استفاده می‌کنند (6 سال به بالا) درصد 41.2 1395/6/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت افرادی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند (6 سال به بالا) درصد 77.9 1395/6/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله
نسبت کاربرانی که در شبکه های اجتماعی شرکت می‌کنند (6 سال به بالا) درصد 65 1395/6/31 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله