دولت الکترونیک و دولت همراه دولت الکترونیک و دولت همراه

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت خدمات الكترونیكی دولتی ارائه‌شده به شهروندان، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد 37 16.3 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 70  
نسبت خدمات الكترونیكی دولتی ارائه‌شده به كسب و كارها، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد   16.3 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 70  
نسبت خدمات الكترونیكی دولتی بین دستگاه‌های اجرایی، به تفکیک کانال ارائه خدمت (تلفن همراه، اینترنت ،پیشخوان، کیوسک، تلفن ثابت و غیره) درصد 46.9 8.57 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله  
نسبت خدمات دستگاه‌های اجرایی كه در دفاتر پیشخوان خدمات عمومی دولت ارائه می‌گردند درصد   25 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله    
نسبت کارمندان دستگاه‌های اجرایی که از رایانه استفاده می‌کنند درصد   -   سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله  
نسبت کارمندان دستگاه‌های اجرایی که از اینترنت استفاده می‌کنند درصد       سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله    
نسبت دستگاه‌های اجرایی که به اینترنت دسترسی دارند، به تفکیک نوع دسترسی درصد   100 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله    
نسبت دستگاه‌های اجرایی که به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند درصد   100 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله    
نسبت دستگاه‌های اجرایی که دارای درگاه (پرتال) امن و استانداردی هستند که الزامات کاربردپذیری (useability) در آنها رعایت شده است درصد 28 28 1392/12/29 سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله 100