توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

zanjan

5 زنجان

  • 1,057,461
  • 321,447
  • 915
  • خوب
92 %
88 %
100 %
99 %
99 %
98 %
51 %
62 %
59 %
61 %
85 %
71 %
45 %
53 %

استان: 365,294

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,051,207

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 92,597

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 2,936

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 493,987

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 110,303

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل