توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

zanjan

5 زنجان

  • 1,057,461
  • 321,447
  • 915
  • متوسط
92 %
88 %
100 %
99 %
99 %
98 %
52 %
62 %
59 %
61 %
85 %
71 %
45 %
53 %

استان: 367,727

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,039,166

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه