توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

yazd

6 یزد

  • 1,138,533
  • 339,102
  • 805
  • خوب
93 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
61 %
62 %
70 %
61 %
71 %
71 %
56 %
53 %

استان: 545,576

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,114,187

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 188,751

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 1,780

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 535,281

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 123,810

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل