توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

yazd

7 یزد

  • 1,138,533
  • 339,102
  • 805
  • خوب
93 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
61 %
62 %
70 %
61 %
71 %
71 %
56 %
53 %

استان: 549,208

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,396,388

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه