توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

tehran

8 تهران

  • 13,267,637
  • 4,277,948
  • 658
  • بسیار خوب
95 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
70 %
62 %
68 %
61 %
74 %
71 %
67 %
53 %

استان: 7,527,263

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 15,885,565

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه