توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

tehran

7 تهران

  • 13,267,637
  • 4,277,948
  • 658
  • بسیار خوب
95 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
69 %
62 %
68 %
61 %
74 %
71 %
67 %
53 %

استان: 7,499,160

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 15,060,741

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 1,855,897

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 317,362

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 8,275,282

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 2,261,984

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل