توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

semnan

7 سمنان

  • 702,360
  • 214,224
  • 480
  • بسیار خوب
97 %
88 %
100 %
99 %
99 %
98 %
64 %
62 %
61 %
61 %
73 %
71 %
58 %
53 %

استان: 331,139

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 954,417

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 0

کشور: 0

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 0

کشور: 0

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل