توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

qom

7 قم

  • 1,292,283
  • 382,588
  • 154
  • بسیار خوب
99 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
80 %
62 %
79 %
61 %
70 %
71 %
65 %
53 %

استان: 519,945

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,459,476

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه