توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

qom

7 قم

  • 1,292,283
  • 382,588
  • 154
  • بسیار خوب
99 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
80 %
62 %
79 %
61 %
70 %
71 %
65 %
53 %

استان: 516,898

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,429,224

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 177,607

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 4,638

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 764,872

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 183,974

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل