توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

mazandaran

7 مازندران

  • 3,283,582
  • 1,082,832
  • 2,974
  • بسیار خوب
87 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
65 %
62 %
64 %
61 %
78 %
71 %
56 %
53 %

استان: 1,621,069

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 4,482,842

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 478,961

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 12,329

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,727,425

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 416,611

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل