توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

mazandaran

7 مازندران

  • 3,283,582
  • 1,082,832
  • 2,974
  • خوب
87 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
65 %
62 %
64 %
61 %
78 %
71 %
56 %
53 %

استان: 1,623,246

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,956,356

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه