توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

markazi

6 مرکزی

  • 1,429,475
  • 454,095
  • 1,117
  • خوب
85 %
88 %
100 %
99 %
95 %
98 %
57 %
62 %
54 %
61 %
66 %
71 %
47 %
53 %

استان: 615,352

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,542,945

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 153,765

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 4,920

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 689,258

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 148,424

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل