توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

markazi

6 مرکزی

  • 1,429,475
  • 454,095
  • 1,117
  • خوب
85 %
88 %
100 %
99 %
95 %
98 %
57 %
62 %
54 %
61 %
66 %
71 %
47 %
53 %

استان: 618,485

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,529,409

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه