توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kordestan

5 کردستان

  • 1,603,011
  • 469,719
  • 1,664
  • متوسط
76 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
53 %
62 %
56 %
61 %
63 %
71 %
41 %
53 %

استان: 537,598

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,619,560

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه