توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kordestan

5 کردستان

  • 1,603,011
  • 469,719
  • 1,664
  • متوسط
76 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
52 %
62 %
56 %
61 %
63 %
71 %
41 %
53 %

استان: 533,498

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,589,564

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 143,494

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 8,687

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 599,749

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 136,190

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل