توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khouzestan

6 خوزستان

  • 4,710,509
  • 1,276,358
  • 2,933
  • خوب
92 %
88 %
100 %
99 %
98 %
98 %
81 %
62 %
65 %
61 %
70 %
71 %
57 %
53 %

استان: 1,146,623

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,007,086

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه