توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khouzestan

6 خوزستان

  • 4,710,509
  • 1,276,358
  • 2,933
  • خوب
92 %
88 %
100 %
99 %
98 %
98 %
81 %
62 %
65 %
61 %
70 %
71 %
57 %
53 %

استان: 1,145,025

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 4,686,976

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 270,709

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 105,127

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 2,199,164

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 570,452

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل