توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanrazavi

5 خراسان رضوی

  • 6,434,501
  • 1,934,649
  • 3,003
  • خوب
83 %
88 %
99 %
99 %
96 %
98 %
53 %
62 %
52 %
61 %
64 %
71 %
46 %
53 %

استان: 2,343,036

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 6,219,773

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 679,062

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 37,740

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 2,566,661

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 652,154

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل