توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanrazavi

6 خراسان رضوی

  • 6,434,501
  • 1,934,649
  • 3,003
  • متوسط
83 %
88 %
99 %
99 %
96 %
98 %
53 %
62 %
52 %
61 %
64 %
71 %
46 %
53 %

استان: 2,361,848

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 6,025,487

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه