توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kermanshah

5 کرمانشاه

  • 1,952,434
  • 574,291
  • 2,515
  • متوسط
76 %
88 %
99 %
99 %
97 %
98 %
53 %
62 %
51 %
61 %
68 %
71 %
46 %
53 %

استان: 596,338

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,147,305

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه