توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kermanshah

5 کرمانشاه

  • 1,952,434
  • 574,291
  • 2,515
  • متوسط
76 %
88 %
99 %
99 %
97 %
98 %
52 %
62 %
51 %
61 %
68 %
71 %
46 %
53 %

استان: 590,902

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,227,736

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 160,352

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 3,138

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 943,877

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 208,169

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل