توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kerman

5 کرمان

  • 3,164,718
  • 925,949
  • 4,955
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
55 %
62 %
53 %
61 %
83 %
71 %
46 %
53 %

استان: 903,920

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,781,912

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 236,153

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 9,337

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,059,562

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 212,995

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل