توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kerman

5 کرمان

  • 3,164,718
  • 925,949
  • 4,955
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
56 %
62 %
53 %
61 %
83 %
71 %
46 %
53 %

استان: 912,856

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,140,237

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه