توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

iran

5 ایران

  • 79,926,270
  • 24,113,882
  • 55,121
71 %
53 %

31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

-

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل