توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ilam

6 ایلام

  • 580,158
  • 158,728
  • 546
  • متوسط
89 %
88 %
98 %
99 %
93 %
98 %
59 %
62 %
62 %
61 %
63 %
71 %
46 %
53 %

استان: 153,721

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 702,739

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه