توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hormozgan

5 هرمزگان

  • 1,776,415
  • 489,034
  • 1,476
  • خوب
91 %
88 %
98 %
99 %
97 %
98 %
61 %
62 %
58 %
61 %
70 %
71 %
54 %
53 %

استان: 571,086

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,115,884

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 95,400

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 25,587

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 798,018

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 192,347

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل