توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hormozgan

6 هرمزگان

  • 1,776,415
  • 489,034
  • 1,476
  • خوب
91 %
88 %
98 %
99 %
97 %
98 %
61 %
62 %
65 %
61 %
70 %
71 %
54 %
53 %

استان: 579,450

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,238,249

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه