توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hamedan

5 همدان

  • 1,738,234
  • 537,363
  • 1,075
  • متوسط
97 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
58 %
62 %
58 %
61 %
71 %
71 %
45 %
53 %

استان: 617,542

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,698,517

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه