توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

hamedan

5 همدان

  • 1,738,234
  • 537,363
  • 1,075
  • متوسط
97 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
58 %
62 %
58 %
61 %
71 %
71 %
45 %
53 %

استان: 616,219

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,823,133

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 128,712

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 1,732

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 764,970

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 163,256

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل