توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

golestan

6 گلستان

  • 1,868,819
  • 548,585
  • 1,008
  • متوسط
90 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
67 %
62 %
69 %
61 %
73 %
71 %
49 %
53 %

استان: 625,466

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,817,515

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه