توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

gilan

6 گیلان

  • 2,530,696
  • 850,014
  • 2,488
  • خوب
79 %
88 %
98 %
99 %
99 %
98 %
57 %
62 %
56 %
61 %
78 %
71 %
50 %
53 %

استان: 1,056,397

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,551,123

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 309,532

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 13,956

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,446,023

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 336,183

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل