توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

gilan

6 گیلان

  • 2,530,696
  • 850,014
  • 2,488
  • خوب
79 %
88 %
98 %
99 %
99 %
98 %
58 %
62 %
56 %
61 %
78 %
71 %
50 %
53 %

استان: 1,061,694

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 2,965,237

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه