توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ghazvin

6 قزوین

  • 1,273,761
  • 396,463
  • 849
  • خوب
90 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
58 %
62 %
60 %
61 %
68 %
71 %
47 %
53 %

استان: 440,153

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,315,685

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه