توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ghazvin

6 قزوین

  • 1,273,761
  • 396,463
  • 849
  • خوب
90 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
58 %
62 %
60 %
61 %
68 %
71 %
47 %
53 %

استان: 447,969

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,390,419

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 116,578

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 2,034

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 652,759

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 152,030

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل