توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

fars

6 فارس

  • 4,851,274
  • 1,432,711
  • 3,413
  • خوب
90 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
72 %
62 %
70 %
61 %
74 %
71 %
57 %
53 %

استان: 1,561,763

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,037,511

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 572,408

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 28,200

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 2,079,409

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 448,567

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل