توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

fars

6 فارس

  • 4,851,274
  • 1,432,711
  • 3,413
  • خوب
90 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
72 %
62 %
70 %
61 %
74 %
71 %
57 %
53 %

استان: 1,564,042

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,465,366

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه