توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

esfehan

6 اصفهان

  • 5,120,850
  • 1,605,148
  • 1,581
  • خوب
78 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
63 %
62 %
68 %
61 %
75 %
71 %
58 %
53 %

استان: 2,490,506

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 6,179,750

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه