توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

esfehan

6 اصفهان

  • 5,120,850
  • 1,605,148
  • 1,581
  • بسیار خوب
78 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
63 %
62 %
68 %
61 %
75 %
71 %
58 %
53 %

استان: 2,480,265

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 5,949,677

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 802,234

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 39,497

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 2,707,184

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 596,575

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل