توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

chaharmahal

5 چهارمحال و بختیاری

  • 947,763
  • 269,884
  • 687
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
46 %
62 %
51 %
61 %
76 %
71 %
42 %
53 %

استان: 272,440

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 896,615

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه