توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

boushehr

6 بوشهر

  • 1,163,400
  • 314,512
  • 568
  • خوب
91 %
88 %
98 %
99 %
99 %
98 %
65 %
62 %
64 %
61 %
72 %
71 %
61 %
53 %

استان: 337,716

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,456,133

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه