توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijansharghi

6 آذربایجان شرقی

  • 3,909,652
  • 1,220,964
  • 2,576
  • خوب
81 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
48 %
62 %
52 %
61 %
71 %
71 %
46 %
53 %

استان: 1,652,188

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,980,654

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه