توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijangharbi

5 آذربایجان غربی

  • 3,265,219
  • 933,667
  • 3,083
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
49 %
62 %
54 %
61 %
68 %
71 %
40 %
53 %

استان: 1,104,459

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,128,185

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه