توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijangharbi

5 آذربایجان غربی

  • 3,265,219
  • 933,667
  • 3,083
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
49 %
62 %
54 %
61 %
68 %
71 %
40 %
53 %

استان: 1,101,723

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,357,750

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 279,240

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 13,779

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,364,797

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 309,330

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل