توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ardebil

5 اردبیل

  • 1,270,420
  • 376,820
  • 1,685
  • خوب
90 %
88 %
100 %
99 %
100 %
98 %
63 %
62 %
66 %
61 %
75 %
71 %
46 %
53 %

استان: 440,653

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,314,604

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 127,798

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 1,692

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 519,412

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 109,490

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل