توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ardebil

5 اردبیل

  • 1,270,420
  • 376,820
  • 1,685
  • متوسط
90 %
88 %
100 %
99 %
100 %
98 %
64 %
62 %
66 %
61 %
75 %
71 %
46 %
53 %

استان: 441,706

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,194,679

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه