توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

alborz

7 البرز

  • 2,712,400
  • 854,500
  • 318
  • بسیار خوب
85 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
77 %
62 %
76 %
61 %
76 %
71 %
64 %
53 %

استان: 1,079,145

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,218,312

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 292,558

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 44,564

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,623,319

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 420,991

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل