توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

alborz

7 البرز

  • 2,712,400
  • 854,500
  • 318
  • بسیار خوب
85 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
77 %
62 %
76 %
61 %
76 %
71 %
64 %
53 %

استان: 1,086,092

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 3,589,355

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه