اثرات اقتصادی و اجتماعی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اثرات اقتصادی و اجتماعی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
سهم ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور به تفکیک فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات درصد   2.12 1394/12/17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله -
سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی (GDP) درصد   2.10 1394/12/17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله -  
نسبت نیروی شاغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل نیروی شاغل کشور درصد 0.84 10.3 1394/12/17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک‌ساله  
شاخص مشارکت الکترونیک (e-particiaption index) -   -   سازمان فناوری اطلاعات ایران یک‌ساله