فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

عنوان شاخص/نشانگر واحد اندازه گیری وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90 آخرین وضعیت عملکردی تاریخ بروزرسانی دستگاه مسئول دوره بروز رسانی وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394 توضیحات
نسبت مدارسی که از رادیو برای کاربردهای آموزشی استفاده می‌کنند درصد   5.1 1393/6/30 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله    
نسبت مدارسی که از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می‌کنند درصد   4.5 1393/6/30 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله    
نسبت دانش‌آموز به رایانه آموزشی درصد 2.8 -   وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله 20
نسبت دانشجو به رایانه آموزشی درصد 4.8 57.1 1393/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله 30  
نسبت مراکز آموزش عالی دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد 98 100 1393/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی یک‌ساله  
نسبت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد   -   سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله  
نسبت معلمانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند درصد 0.9 47 1393/12/29 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله  
نسبت استادانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند درصد   - 1394/9/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله  
نسبت معلمینی که می‌توانند دوره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را آموزش دهند درصد   2.9 1393/12/29 وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله  
مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر رایانه در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درصد   3505 1394/6/30 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله    
مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر اینترنت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درصد 15.54 -   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یک‌ساله  
نسبت دروس ارائه‌شده به شیوه یادگیری الکترونیکی درصد 16.5 -   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یک‌ساله  
نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی درصد 9.5 61 1393/9/30 وزارت آموزش و پرورش یک‌ساله